Tag Archives: عادت ها

مهمترین عادت کارآفرینان موفق

دن کندی (Dan Kennedy) مدرس و مشاور کسب و کار، در کتاب خود با عنوان “مدیریت زمان برای کارآفرینان”، گام هایی را مطرح می کند که باید آنها را طی کنید تا بتوانید از روزهای پرشتاب و پر از مشغله و فشار زمانی خود بیشترین بهره را برده و زمان در اختیار خود را به پول تبدیل کنید. نویسنده در این مطلب کوتاه عادتی را توصیف می کند که اگر می خواهید موفق باشید باید آن را به کار گرفته – و همیشه به آن عمل کنید. مطمئنم که همیشه و در همه جا موارد استثنائی وجود دارد، ولی با…