Tag Archives: راهکار

ده نمونه برش یک دقیقه ای که باعث اثربخشی بیشتر شما می شود

شما فردی بسیار پر مشغله هستید. در عین اینکه مطالعه در مورد تکنیک های قدرتمند مدیریت زمان بسیار می تواند در میزان اثربخشی شما موثر باشد، برخی از این تکنیک های آموزش داده شده، پیچیده و سخت بوده و فکر کردن در مورد آنها نیازمند تفکر می باشد. اجرای این موارد یک دقیقه ای که در اینجا توضیح داده شده اند، به سادگی بیان آنها می باشد. هر یک از این موارد برای اجرا شدن به زمانی کمتر از یک دقیقه نیاز دارند، اما نتایج هر یک از آنها باور کردنی نیستند. این 10 مورد از اعمال یک دقیقه ای…