وضعیت بازار را بررسی کنید

قبل از شروع هر نوع تجارت آنلاین یا غیر آنلاین، باید از بازاری که تصمیم دارید وارد آن شوید، آگاهی کامل کسب کنید.
هیچوقت با چشم بسته وبدون بررسی، یک تجارت را شروع نکنید.

در این برنامه به موارد مهمی اشاره می شود که بهتر است قبل از شروع یک فعالیت تجاری، به آنها فکر کنید تا امکان موفقیت شما در آن فعالیت ازایش یابد.